Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna do zamówień publicznych

OFERTA PRACY

  z dnia 31.08.2016 r.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

pomoc administracyjna do zamówień publicznych

w wymiarze czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

miejsce wykonywania pracy:  RCRE w Opolu ul. Głogowska 27, Opole, ul. Dubois 36

 

Wymagania:

wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie

kierunek – administracja, ekonomia, matematyka

studia podyplomowe lub kursy z zakresu prawa zamówień publicznych

Staż pracy ogółem : 2 lata

Staż pracy na podobnym stanowisku : 2 lata 

 

Predyspozycje:

- umiejętność pracy w grupie, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

Zakres czynności:

-  Współpraca z Kierownikiem Projektu i  specjalistą ds. zamówień publicznych RCRE w  opracowaniu planu zamówień publicznych projektów,

- prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań, udzielaniem zamówienia publicznego a także realizacją zamówienia, w szczególności:

 • weryfikowanie prawidłowości szacowania wartości zamówienia,
 • proponowanie trybu postępowania i terminarza realizacji postępowania,
 • współpraca z kierownikiem projektu w zakresie ustalenia opisu przedmiotu zamówieniaoraz warunków, jakie powinni spełniać wykonawcy,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówienia,
 • sporządzanie wzorów umów zawierających istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie do umieszczenia w BIP ogłoszeń oraz umieszczania ogłoszeń wBiuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanie ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • współpraca z zespołem Informatycznym w zakresie publikacji ogłoszeń na stronieinternetowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • dokumentowanie postępowań,
 • koordynowanie i kontrolowania czynności związanych z zawarciem umowy z wybranymoferentem, przygotowywanie umowy zgodnej z ofertą wyłonionego wykonawcy,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami, w szczególności przygotowywanieprojektów odpowiedzi na pytania, modyfikacji SIWZ, zmian terminów składania i otwarcia ofert we współpracy z kierownikiem projektu,
 • przygotowywanie korespondencji do wykonawców w sprawie wpłaty zabezpieczenianależytego wykonania umowy oraz podpisania umowy,
 • współpraca z główną księgową RCRE w zakresie prawidłowości, terminowości wpłat i zwrotów wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • doprowadzenie do zawarcia umowy przed upływem terminu ważności ofert,
 • sporządzanie protokołu z postępowania według obowiązujących przepisów oraz udziałwpracach komisji przetargowych, ogłaszania wyników i przygotowania zawiadomień o rozstrzygnięciu postępowań,
 • rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi wraz z Członkami Komisji Przetargowej na informację, o której mowa w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 22.12.2015 r., poz. 2164 ze zm.) i odwołań,
 • kontrola poprawności realizacji umowy poprzez: żądanie protokołów odbioru orazoświadczeń na fakturach uprawnionych osób na temat prawidłowości i terminowościwykonania umowy,
 • w przypadku stwierdzenia uchybień, które w myśl postanowień umowy stanowią podstawędo nałożenia kar umownych, prowadzenie procedur związanych z naliczaniem kar umownych i kierowaniem odpowiednich dokumentów do głównej księgowej RCRE,
 • kontrola terminowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • przygotowywanie aneksów do umów o zamówienie publiczne w sytuacjach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie wypowiedzenia umów o zamówienie publiczne w sytuacjachprzewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych,

- przekazywanie  specjaliście ds. zamówień publicznych RCRE danych związanych z nowymi postępowaniami w celu aktualizacji rejestru zamówień publicznych,

- przekazywanie  specjaliście ds. zamówień publicznych RCRE niezbędnych danych do  sporządzania sprawozdania w zakresie udzielonych zamówień publicznych,

- przekazanie ofert i dokumentacji przetargowej do archiwum,

- kontrola poprawności innych dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi,

- współpraca z kierownikiem projektów i  specjalistą ds. zamówień publicznych RCRE w zakresie rozliczania i zamykania dokumentacji po zrealizowaniu danego zamówienia, w tym zatwierdzanie i opisywanie faktur pod względem formalnym zrealizowanych w ramach zamówień publicznych usług, dostaw i robót budowlanych,

- przygotowywanie dokumentów poświadczających należyte wykonanie zamówienia publicznego,

- wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska  oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja dodatkowa

Osoba wyłoniona z konkursu będzie wykonywać w. w. czynności dot. prawa zamówień publicznych dla  wszystkich projektów realizowanych  przez RCRE tj.

1. Projekt 9.1.2

1)  Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych      i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 1. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

3)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 2. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

4) Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 3. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2. Projekt 9.2.1

                      „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV),

-list motywacyjny,

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-oryginał kwestionariusza osobowego,

-inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

-oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
12.09.2016 r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr  lub sekretariacie  Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                         

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

                                                                                                             

                                                                                                                   Dyrektor

mgr Lesław Tomczak

DOCXOferta pracy - pomoc administracyjn zam. publiczne 2016.docx

 

 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 01-09-2016 11:56
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 16-09-2016 15:15
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 393
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/924/23/oferta-pracy-na-stanowisko-pomoc-administracyjna-do-zamowien-publicznych.html
 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 01-09-2016 11:56
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 16-09-2016 15:15
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 393
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/924/23/oferta-pracy-na-stanowisko-pomoc-administracyjna-do-zamowien-publicznych.html
 • Data publikacji: 01-09-2016 11:56 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data modyfikacji: 16-09-2016 15:15 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 393
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  16-09-2016, godz. 15:15:23
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  01-09-2016, godz. 11:58:06
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  01-09-2016, godz. 11:56:23
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  01-09-2016, godz. 11:56:01
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
Dane adresowe:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
45-315 Opole
ul. Głogowska 27

 

tel.: +48774579895
fax: +48774552979
e-mail: kontakt@rcre.opolskie.pl