Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wykaz kontroli

L.p. Przedmiot  kontroli Podmiot kontrolujący Wydane zalecenia Uwagi
1.

Realizacja projektu Nr POKL.09.04.00-16-010/10

„Postępowy nauczyciel języka niemieckiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin: 17-18.04.2012

Wojewódzki Urząd Pracy  w Opolu Sprawdzana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

Informacja Pokontrolna NR NK.0893-01/AB/12

KSI-POKL.09.04.00-16-010/10

2.

Przeprowadzenie kontroli doraźnej krzyżowej w zakresie kwalifikowalności wydatków poniesionych na wynagrodzenia personelu projektów: „Opolska akademia ICT”POKL.08.01.01-16-152/09-00; „Opolska Akademia ICT II” Nr POKL.08.01.01-16-182/10-00;

„Nowe technologie na usługach edukacji” Nr POKL 09.01.02-16-001/09-00;

„Nowe technologie na usługach edukacji II” Nr POKL.09.01.02-16-001/10-00; „Edukacja ku przyszłości” Nr POKL.09.01.02-16-075/11-00;

„Innowacyjna szkoła zawodowa” Nr POKL.09.02.00-16-017/09-00

„Innowacyjna szkoła zawodowa II”Nr POKL.09.02.00-16-015/10-00

„Innowacyjna szkoła zawodowa III” Nr POKL.09.02.00-16-017/11-00

Inwestujemy w kadry opolskiej oświaty Nr POKL.09.04.00-16-020/08-00

„Kompetentne kadry kapitałem regionu” Nr POKL.09.04.00-16-001/09-00

„Kompetentne kadry kapitałem regionu II” Nr POKL.09.04.00-16-001/10-00

Termin: 15.06.2012

Wojewódzki Urząd Pracy  w Opolu Brak Informacji pokontrolnej Trwają czynności wyjaśniające
3.

j.w.
Termin: 28.06.2012

Wojewódzki Urząd Pracy  w Opolu

Informacja pokontrolna

 

4.

j.w.
termin: 09.08.2012

Wojewódzki Urząd Pracy  w Opolu

Informacja pokontrolna

 

5.

j.w.
termin: 23.10.2012 do 24.10.

Wojewódzki Urząd Pracy  w Opolu

Kontrola doraźna

 

6.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek;

Ustalanie uprawnień  do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków;

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie  danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Termin: 07.11.2012- 23.11.2012

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

Znak pisma : 242012110010PRO001

Znak Sprawy: 242012110010

Zgodnie z ustawą o S.U.S. zaleceń nie wydano

 

7.

Kontrola doraźna w trybie uproszczonego postępowania kontrolnego za okres od 01.01.2008 do 31.07.2012

Termin:26.03.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEiRP DEP-I.1711.8.2012 Kontrola doraźna Sprawozdanie z dnia 29.03.2013
8.

Kontrola planowa dot. projektu pn. „ Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim”

Termin: od 29.04.2013 do 24.05.2013 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

DPO-V.44.30.1.2013.MTB
  Proces kontroli projektu uznano za zakończony –pismo z dnia 28.04.2014
9.

Zadanie audytowe pn. Ocena ustanowienia kontroli zarządczej w RCRE w Opolu

Termin: od 13.05.2013 do 10.06.2013

Marszałek Województwa Opolskiego Biuro Audytu UMWO

BAU.1720.4.1.2013
 

Sprawozdanie - BAU.1720.4.50.2013 z dnia 20.06.2013

Notatka dotyczące wyników kontroli - AU.1720.4.50.2013 z dnia 18.08.2014

10.

Kontrola problemowa

1.Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki.

2.Inwentaryzacja składników majątkowych.za okres 01.05.2012 do 31.12.2012

Termin: od  29.05.2013 do 26.06.2013
Marszałek Województwa Opolskiego- Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego   Protokół kontroli problemowej z dnia 04.07.2013
11.

Kontrola planowa w zakresie realizacji projektu pn.” Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III” w ramach POKL.

Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami umowy i wniosku o dofinansowanie projektu oraz stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin:17-18.06.2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

NK.0893-18/KW/13

UMWO Departament Edukacji i Rynku Pracy

DEP-I.5423.7.62.2013

Zalecenia pokontrolne dot. przestrzegania zapisów Rozporządzenia Finansów z dnia 22.08.2005 r. z późn. zmianami.

 
12. Kontrola problemowa
Termin: 10-11.12.2013

UMWO w Opolu

DEP-I.1711.11.2013

Protokół z dnia 27.12.2013 (uwagi do protokołu z dnia 3.01.2014,

Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.03.2014
Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.03.2014
13. Kontrola problemowa upoważnienie Nr 38/2014 z dnia 19.03.2014 dot. w dniach 24.03.2014-18.04.2014 UMWO Opole

BKT-I.1711.8.2014

Protokół kontroli problemowej z dnia 23.04.2014
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 maja 2014 r.
14. Zawiadomienie o kontroli w zakresie realizacji projektu nr POKL.09.04.00-16-002/13 pn. „Neurony na rzecz ucznia i szkoły-przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.”

WUP Opole

NK.0893/-2/KK/14 z dnia 23.04.2014

Informacja pokontrolna z dnia 09.06.2014

NK.0893/02/KK/14
 
15. Czynności audytowe w zakresie projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w okresie od 05.11.2013 – 02.06.2014 UMWO Biuro Audytu Opole BAU-1721.53.2014 z dnia 09.06.2014 Protokół z czynności przeprowadzonych w Zarządzie Województwa Opolskiego z dnia 02.06.2014  
16. Kontrola strony Biuletynu Informacji Publicznej w dniach 26.06-31.07.2014

UMWO Departament Organizacyjno-Administracyjny

Z dnia 25.06.2014
Protokół Kontroli problemowej z dnia 26.06.2014 Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.07.2014
17. Kontrola planowa w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w dniu 8 sierpnia 2014

Kuratorium Ośwuaty w Opolu Wydział Nadzowu Pedagogicznego Oddział Kontroli i Monitorowania

WNP.OKM.5532.176.2014

Protokół Kontroli Planowej

z dnia 13.08.2014
 
18. Kontrola planowa  w związku ze zrealizowaniem projektów  „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” od 08.09.2014 do 30.09.2014 UMWO DPO-V.44.74.1.2014.BGDPO-V.44.75.1.2014.BG   Informacja pokontrolna nr 17/RPO/2014 z dnia 20.01.2015 oraz nr 46/RPO/z dnia 20.01.2015
19. Kontrola planowa trwałości projektu nr: WND-RPOP.05.01.01-16-012/08” Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie opolskim” w dniu 25.09.2014 UMW DPO.V.44.95.1.2014   Kopia informacji pokontrolnej nr 35/RPO/2014
20. Kontrola realizacji usługi Granty OKO – udział w zajęciach w dniu 25.09.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Arkusz kontroli z dnia 01.10.2014 WRE.585.5.2014  
21. Kontrola realizacji usługi Granty OKO – udział w zajęciach w dniu 06.11.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Arkusz kontroli z dnia 19.11.2014 WRE.585.8.2014 Zaleceń nie wydano
22. Kontrola w zakresie zgodności realizacji projektu z zapisami Zasad i wniosku o dofinansowanie projektu „Fascynujący Świat nauki i Technologii” w dniach 20-21.11.2014 oraz 27-28.11.2014 WUP Opole L.dz. 97/2014

Informacja pokontrolna z dnia 19.12.2014

NK.0890-17/MNZ/14
 
23. Kontrola realizacji usługi Granty OKO – udział w zajęciach w dniu 21.11.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu    
24. Kontrola w zakresie zgodności realizacji projektu z zapisami Zasad i wniosku o dofinansowanie projektu „Opolskie Szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” w dniach 10-12.12.2014 WUP w Opolu Informacja pokontrolna  projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy” z dnia 10-12 i 15.XII.2014  
25. Kontrola archiwum zakładowego RCRE w dniu 29.12.2014 Archiwum Państwowe w Opolu    
26. Kontrola realizacji planu wydatków w 2014 r.-kontrola problemowa w dniach od 30.03.-21.04.2015

UMWO
BKLA-1.711.5.2015

Protokół kontroli problemowej z dnia 21.04.2015, wystąpienie pokontrolne  z dnia 28.04.2015  
27. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach w dniach od 15.06.-22.06.2015

Państwowa Straż Pożarna
w Opolu

   
28. Kontrola w projekcie 9.1.2. FŚNIT w dniu 15.07.2015 – wydatki rozliczeniowe we wniosku o płatność

WUP w Opolu
ZR.III.5203-1-01/kl/13
Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO)

   
29. Kontrola kursu „Nauczyciel w roli coacha” w ramach grantów  edukacyjnych

Kuratorium Oświaty
Janusz Iwaniak

Protokół z dnia 06.10.2015  
30. Kontrola grantu "Doradca zawodowy w gimnazjum jako łącznik edukacji z rynkiem pracy" 13.10.2015 Kuratorium Oświaty
Piotr Dańkowski
Protokół  
31. Kontrola grantu "Coaching w edukacji, szkole" 27.10.2015 Kuratorium Oświaty
Piotr Dańkowski
Protokół  
32. Kontrola realizacji projektu w ramach POKL 09-04-00-16-002/13 04-06.11.2015 Inspektor Wojewódzki
Piotr Panas
Aneta Katolik
Informacja pokontrolna  
33. Kontrola realizacji projektu POKL 09-02-00-16-001/13 02-04.12.2015 Krzysztof Kaśnicki
Adam Brzozowski
Iwona Cybtuch
Krzysztof Różycki
Informacja pokontrolna  
34. Kontrola trwałości projektu WND-RPOP.02.02.00-16-020/09
Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II 11-15.12.2015
Radosław Waszczuk
Radosław Wawrzyniak
Iwona Lisik
Informacja pokontrolna  
35. Wizyta monitoringowa na stażu realizowanym w ramach projektu POWR.01.01.01-16-1P03/16 przez PUP Brzeg 20.04.2016 Aneta Karocik
Monika Niedbał-Żygadło
Informacja pokontrolna  
36. Kontrola problemowa - przestrzeganie zapisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli 2015 Dariusz Joniak    
37.

1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych pow. 3000 euro 28.07.2016
2. Inwentaryzacja składników majątkowych 26.08.2016

Aleksander Fedorczuk    
Informacja o kontrolach jednostki jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność lub tajemnicę przedsiębiorcy.
 
Informacji zainteresowanym udziela pracownik sekretariatu, tel. +48774579895
 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 06-01-2013 18:25
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 02-11-2016 09:30
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data wytworzenia: 06-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 4140
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/61/21/wykaz-kontroli.html
 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 06-01-2013 18:25
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 02-11-2016 09:30
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data wytworzenia: 06-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 4140
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/61/21/wykaz-kontroli.html
 • Data publikacji: 06-01-2013 18:25 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data modyfikacji: 02-11-2016 09:30 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data wytworzenia: 06-01-2013
 • Ilość wyświetleń: 4140
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  02-11-2016, godz. 09:30:05
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  02-11-2016, godz. 08:41:30
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  13-10-2015, godz. 10:53:58
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  12-10-2015, godz. 14:32:32
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  12-10-2015, godz. 14:21:08
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  12-10-2015, godz. 14:11:59
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  27-01-2015, godz. 15:03:47
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  27-01-2015, godz. 12:18:32
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  25-08-2014, godz. 13:12:02
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  25-08-2014, godz. 08:45:07
  Modyfikacja strony przez: Artur Nowak
 •  
  18-08-2014, godz. 12:43:44
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  16-05-2014, godz. 09:53:05
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  19-09-2013, godz. 13:14:55
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  18-07-2013, godz. 11:31:36
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  06-01-2013, godz. 18:29:57
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  06-01-2013, godz. 18:25:00
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
Dane adresowe:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
45-315 Opole
ul. Głogowska 27

 

tel.: +48774579895
fax: +48774552979
e-mail: kontakt@rcre.opolskie.pl