Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Oferta pracy na stanowisko: Nauczyciela konsultanta

OFERTA  PRACY
z dnia 31.08.2016 r.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji  w Opolu

45-315  Opole, ul.  Głogowska 27

ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Nauczyciela konsultanta

Ilość  etatów:     1 etat;

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

                                       praca na zastępstwo  na 2 lata;

Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • kierunek:  matematyczno-przyrodniczy (fizyka, matematyka, chemia, biologia)
 • stopień awansu zawodowego:  nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany ,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - biegła znajomość programów do edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki internetowej,
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.
 • prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz pracowników jst w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, w tym: zmian w prawie oświatowym, organizacji i zarządzania placówkami zawodowymi, awansu zawodowego;
 2. upowszechnianie i realizacja projektów i programów propagujących wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród mieszkańców województwa opolskiego;
 3. przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego, w zakresie zarządzania oświatą, dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz pracowników organów sprawujących nadzór pedagogiczny;
 4. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w określaniu priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieliw województwie opolskim;
 5. przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego dla doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 6. współpraca w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli z organami prowadzącymi szkoły i placówki;
 7. wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli;
 8. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 9. organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi;
 10. współpraca w zakresie dokształcania o doskonalenia zawodowego nauczycieli z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, a także uczelniami wyższymi;
 11. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 12. organizowanie wymiany doświadczeń z obszaru działania,
 13. terminowe przygotowywanie planów pracy i sprawozdań,
 14. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia jakości zajęć w prowadzonych formach doskonalenia,
 15. prawidłowe i rzetelne tworzenie, gromadzenie dokumentacji oraz jej archiwizowanie,
 16. programowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć na formach doskonalenia
  i dokształcania nauczycieli oraz prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami;
 17. realizacja zadań z zakresu wspomagania pracy szkoły we współpracy z Pracownią Organizacji Rozwoju Edukacji.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach  umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o  ubezwłasnowolnienie.

- posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
15 września 2016 ROKU
w sekretariacie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27 lub w Opolu ul. Dubois 36

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Wszelkie informacje związane z ofertą pracy, będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej RCRE .

                                                                                                              

 Dyrektor RCRE

                                                                                                             mgr Lesław Tomczak

DOCOferta pracy na stanowisko mat. przyrodniczym 2016 r..doc
 

 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 31-08-2016 13:13
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 31-08-2016 13:16
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 31-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 340
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/923/23/oferta-pracy-na-stanowisko-nauczyciela-konsultanta.html
 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 31-08-2016 13:13
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 31-08-2016 13:16
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 31-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 340
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/923/23/oferta-pracy-na-stanowisko-nauczyciela-konsultanta.html
 • Data publikacji: 31-08-2016 13:13 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data modyfikacji: 31-08-2016 13:16 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 31-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 340
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  31-08-2016, godz. 13:16:42
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  31-08-2016, godz. 13:14:36
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  31-08-2016, godz. 13:13:55
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
Dane adresowe:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
45-315 Opole
ul. Głogowska 27

 

tel.: +48774579895
fax: +48774552979
e-mail: kontakt@rcre.opolskie.pl