Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE - specjalista ds. realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 5.08.2016 r.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko  urzędnicze :

specjalista ds. realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

w projekcie 9.2.1 pn. „ Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

(nazwa stanowiska)

w wymiarze czasu pracy: ½ etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 (ilość osób)

Wymagania:

1. niezbędne:

1) wykształcenie: wyższe

      2) staż pracy / doświadczenie zawodowe: 5 lat / 2 lata

      3) inne:

 • doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • nieposzlakowana opinia,

2. dodatkowe :

 • umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 • zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 • inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 • dynamika i aktywność w działaniu
 • odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań :

 • opracowanie programu pracy Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
 • prowadzenie szkoleń dla szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych,
 • opracowanie sprawozdania merytorycznego z realizacji zadań projektowych w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery,
 • tworzenie artykułów publikowanych w regionalnym portalu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”,
 • opracowanie i wdrażanie szczegółowych programów konferencji, warsztatów i seminariów dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów i przedsiębiorców,
 • opracowanie programu warsztatów ePortfolio w studio nagrań,
 • konsultacje merytoryczne z prelegentami prowadzącymi seminaria i konsultacje dla uczniów – opiniowanie programów i scenariuszy zajęć,
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego działań związanych z systemem doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu 9.2.1.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2016  r. jest niższy niż 6%.

RCRE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RCRE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w kadrach Centrum lub na stronie BIP,

3. kserokopie dokumentów poświadczające:

 • wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
 • staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rcre.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Centrum.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Centrum - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Kadrach  RCRE lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko

 Specjalista ds. realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego

 w projekcie 9.2.1

tel.77/ 443-28-41, lub 77/443-28-24  pokój 103  lub 109

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

16.08.2016 r. do godziny 14.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor RCRE
   mgr Lesław Tomczak

DOCXOGŁOSZENIE o naborze specjalista ds. realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego 2016.docx
DOCXLista kand. na sp. ds. realizacji doradztwa edukacyjn0-zawodowego.docx
DOC1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. realizacji doradztwa eduk-zawod.doc
 

 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 05-08-2016 14:27
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 25-08-2016 13:02
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 05-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 384
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/914/20/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-tym-kierownicze-stanowiska-urzednicze-specjalista-ds-realizacji-doradztwa-edukacyjno-zawodowego.html
 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 05-08-2016 14:27
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 25-08-2016 13:02
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 05-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 384
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/914/20/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-tym-kierownicze-stanowiska-urzednicze-specjalista-ds-realizacji-doradztwa-edukacyjno-zawodowego.html
 • Data publikacji: 05-08-2016 14:27 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data modyfikacji: 25-08-2016 13:02 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 05-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 384
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  25-08-2016, godz. 13:02:21
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  23-08-2016, godz. 14:45:57
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  05-08-2016, godz. 14:29:32
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  05-08-2016, godz. 14:28:19
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  05-08-2016, godz. 14:27:40
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
Dane adresowe:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
45-315 Opole
ul. Głogowska 27

 

tel.: +48774579895
fax: +48774552979
e-mail: kontakt@rcre.opolskie.pl